Słownik pojęć

EDUKACJA DOROSŁYCH

(http://cedefop.europa.eu) Ogólna lub zawodowa, zapewniona dorosłym po wstępnym kształceniu i szkoleniu dla celów zawodowych i/lub osobistych, która ma na celu: • Zapewnienie edukacji ogólnej dla dorosłych w zakresie tematów, które ich szczególnie interesują (np. w ramach Uniwersytetów Otwartych) • Zapewnienie nauki wyrównawczej w zakresie podstawowych umiejętności, których dana osoba mogła nie nabyć na wcześniejszym etapie kształcenia lub szkolenia (takich jak umiejętność czytania i pisania, umiejętność liczenia), a tym samym; • Umożliwienie dostępu do kwalifikacji, które z różnych powodów nie zostały zdobyte w systemie wstępnego kształcenia i szkolenia • Zdobywanie, doskonalenie lub aktualizowanie wiedzy, umiejętności lub kompetencji w określonej dziedzinie: to jest kształcenie ustawiczne i szkolenie Komentarz: Kształcenie dorosłych jest zbliżone do kształcenia ustawicznego i szkoleń, ale nie jest z nimi tożsame


POLITYKA

Polityka może być definiowana jako zbiór zasad leżących u podstaw i kierujących podejmowaniem decyzji w ramach instytucji zajmujących się edukacją dorosłych. Polityka może być kompleksowym systemem obejmującym swoim zakresem działania od wstępnej intencji do ostatecznego rezultatu. Polityka instytucji, wyspecjalizowanych w edukacji dorosłych powinna prowadzić do osiągnięcia rezultatów, właściwych dla danej instytucji. Jeśli jednak polityka nie przekłada się na osiągnięcie zakładanych rezultatów, deklaracje w zakresie danej polityki pozostają ważne jako intencje. (http://dima-project.eu/index.php/en/e-learning)


SEKTOR

Sektory (np. społeczny, rozwoju gospodarczego itp.). Określony sektor gospodarki danego kraju to część związana z określonym rodzajem przemysłu. (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sector)


IDP
Internet Web Solutions
ISJ Neamt
Comune di Pescara